Aïllaments

Disposem d’una àmplia gamma de productes d’aïllament en l’edificació ja sigui per cobertes, façanes, particions interiors verticals i horitzontals.

eficienciaAÏLLAMENTS ACÚSTICS

  • Llana mineral de vidre
  • Làmines acústiques

AÏLLAMENTS TÈRMICS  I SISTEMES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

  • Llana de roca

Exposició material aïllant  Magatzem de Girona

 

 

Exposició de material aïllant al magatzem de Girona

 ursa

URSA Programes de càlcul d’Aïllament Tèrmic

Software per al càlcul del coeficient global de transmissió tèrmica de qualsevol tipus de tancament, càlcul de condensacions superficials o intersticials, verificació del mètode simplificat del Codi Tècnic de l’Edificació.
Pots descarregar directament cadascun dels programes de càlcul d’aïllament tèrmic, o bé, pots descarregar-los tots fent clic al següent enllaç.
Tots els programes de càlcul d’aïllament tèrmic. (Nota: els programes s’han d’executar localment.)

URSA Programes i valors d’Aïllament Acústic:

Permet el càlcul d’aïllament acústic aeri i l’impacte entre locals i la consulta de valors d’ aïllament d’elements constructius i de valors d’absorció acústica de la llana mineral de vidre.
Pots descarregar directament cadascun dels programes de càlcul d’aïllament acústic, o bé, pots descarregar-los tots fent clic al següent enllaç.
Tots els programes de càlcul d’aïllament acústic.(Nota: els programes s’han d’executar localment.)
isover_logo
Materiales-Aislantes-Proceso-Lana-Roca
Aïllament tèrmic i acústic en façanes i parets mitgeres per mitjà extradossat o a cambra.
Aïllament de façanes verticals.
Aïllament tèrmic i acústic en solucions de façana ventilada, fixant els panells per l’exterior de la façana mitjançant tacs bolet amb
espigues o de tret directe.
Els panells Acustilaine 70 han estat assajats per a la seva aplicació com panells aïllants en el Sistema Ecosec Façanes i compten amb un Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT) que certifica el  seu correcte funcionament en aquest tipus de sistemes.

 

Sistemes de protecció passiva contra el foc

La protecció passiva es realitza a partir de sistemes constructius dissenyats amb productes especials, adequats per evitar l’inici del foc, evitar que es propagui, evitar que afecti greument l’edifici i facilitar l’evacuació de les persones a més d’una actuació segura dels equips d’extinció.
Els productes de protecció passiva han de complir les normatives vigents. La legislació a Espanya en matèria de protecció contra incendis es regeix per les següents normatives:
  • CTE DB-SI (Seguretat contra incendis)
  • RSCIEI RD 2267/2004 Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RD 2267/2004)
Placandreu ofereix els productes i assesorament necesari per complir amb elles.
Logo Placo
Catàleg de sistemes de protecció passiva de Placo.

CÀLCUL DE PROTECCIÓ D’ESTRUCTURES DE PLACO:

Eina que calcula el factor de forma per a la protecció de perfils metàl lics segons norma UNE-ENV 13381 – 4:2005 bé sigui amb morter en base guix o placa de guix laminat.
Perquè un determinat perfil d’acer laminat abasti la major classificació R, i per tant mantingui les seves propietats mecàniques en cas d’incendi, caldrà protegir revestint amb materials aïllants de reduïda conductivitat tèrmica, i resistents al foc, com és el cas dels productes PLACO Igniver i Glasroc F.
En 5 senzills passos determinarà el gruix en mm necessaris per al recobriment del perfil metàl·lic seleccionat:
1 – Material per a la protecció – Guix o Placa
2 – Tipus de perfil
3 – Longitud del perfil
4 – Tipus de protecció – 4 cares, 3 cares, 2 cares o 1 cara
5 – R requerida – Resistència al foc en minut