Pastes, perfileria i accessoris


Pastes

pastes juntes

 

 

 

Pastes de juntes: les pastes de juntes poden ser de secat i d’enduriment (“fraguat”). L’ús d’una o altra determina la rapidesa d’execució i el tipus d’acabat final.

pastes adherència

Pastes d’adherència: totes són d’enduriment (“fraguat”) i s’utilitzen per unir les plaques i l’obra bruta.

Pasta d’acabat: pasta d’acabat superficial amb base de guix, convenientment indicat per acabats excepcionals de baix espessor (2,5 mm) sobre totes les superfícies PYL. Es distingeix entre rails (horitzontals) i muntants (verticals).

 

Perfileria

Perfils metàl·lics pel muntatge dels envans, extradossats i sostres (canals, montants, omegues, etc.).

I també podràs trobar els accessoris pel muntatge tant d’envans com de sostres (cintes, cargols, ancoratges, fixacions, etc.).

 

Accessoris

– Registres i portes de totes mides. Panys de totes mides.

– Eines i roba de treball pel guixare i l’instal·lador.

– Espart, filferro, cartró, plàstics.