Plaques de guix laminat (PYL)

El sistema PYL (placa de yeso laminado) ofereix nombrosos avantatges:

  • Lleugeresa
  • Instal·lació ràpida, fàcil i neta.
  • Durabilitat.
  • Facilitat de neteja.
  • Facilitat de reparació.
  • Facilitat de pas de les instal·lacions (llum, aigua, etc.).
  • Eficiència acústica i tèrmica.
  • Sostenibilitat.

Aquest sistema permet la construcció d’envans i sostres:

El envans i els extradossats són elements autoportants formats per perfils metàl·lics (el canal o rail va enganxat al forjat, terra i sostre; els montans són els elements verticals), placa o plaques de guix a cada banda (depenent de la necessitat) i aïllament acústic i tèrmic al mig.

El sostre continu és un sostre format per perfils metàl·lics, el perimetral i les mestres, amb diferents tipus de muntatge.

Les 3 plaques bàsiques:

BA Placa estàndard: Placa de guix laminat amb vores longitudinals afinades (BA). El color de la cara és crema o gris clar.

 Usos: condicions estàndards, sense requeriments especials.

 


Placa PPF
: Placa de guix laminat amb vores longitudinals afinades (BA), que incorpora fibra de PPFvidre en l’ànima del guix, dotant la placa d’una major resistència al foc. El color de la cara és rosa.

 Usos: requeriment d’alt nivell de resistència al foc.

 

PPM

 Placa PPM: Placa de guix laminat amb vores longitudinals afinades (BA) que incorpora additius hidròfugs en l’ànima  del guix i en les làmines del cartró, dotant la placa d’una altra resistència a la humitat. El color de la cara és verd.

 Usos: locals exposats temporalment a una humitat relativa elevada.

 

L’ampli ventall de plaques i les seves prestacions:

TIPOS PLACAS PLACO